MR

Ouders hebben inspraak op wat er allemaal op school gebeurt.

De mening van ouders is net zo belangrijk als de mening van leerkrachten, daarom zijn er aan elke school inspraakorganen verbonden.

Eén daarvan is de medezeggenschapsraad (MR). Voor tal van beslissingen heeft het bevoegd gezag (Consent) de mogelijkheid de verschillende MR- en om advies te vragen. Daarnaast kan het voorkomen, dat de MR instemmingsrecht heeft.

Ook de directie kan de MR om advies vragen, dan wel heeft de MR het recht om ongevraagd advies uit te brengen. Voor sommige zaken heeft de directie de instemming nodig van de MR.

Omdat obs Het Pathmos, samen met obs Het Stadsveld één school vormt, hebben wij de MR samen.