Vertrouwenspersoon en klachten machtsmisbruik

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. 

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de vertrouwenspersoon in behandeling genomen. 

Bij een klacht over machtsmisbruik gaat het om handelingen, gedragingen en/of uitingen die leiden tot ontsporing van macht in de onderwijssituatie. Bij vele vormen van (seksuele) intimidatie en lichamelijke of geestelijke mishandeling kan sprake zijn van machtsmisbruik.

De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleidt u zo nodig naar de externe vertrouwenspersoon van het bestuur.

Vertrouwenspersoon van obs Het Pathmos is Mieke Hoogeveen.

Vertrouwenspersoon van Consent is Anne Overbeek.

Zij is op werkdagen bereikbaar op:

De vertrouwenspersoon geeft u advies, inventariseert uw klacht, meldt uw klacht zonodig aan de Klachtencommissie of verwijst u naar andere instanties. Zo nodig is er een externe bemiddelaar beschikbaar die kan zorgen voor bemiddeling tussen u en de veroorzaker van de mogelijke klacht.